Thema's

Op deze pagina vindt u nog wat specifieke informatie over een aantal thema’s waar De Auditu u in kan ondersteunen, waaronder het implementatietraject van de aankomende Omgevingswet.

Primaire processen

custom_life_balance_13780Regelgeving is aan verandering onderhevig. Soms leidt een kleine wijziging in de regelgeving tot ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsvoering. Het is belangrijk dit in een vroegtijdig stadium te onderkennen, hierop te anticiperen en de processen -waar nodig- hierop aan te passen.

Soms zijn de wijzigingen in de regelgeving ingrijpender. Neem de invoering van de Wabo, de transitie in de Jeugdzorg en in het sociaal domein en de aankomende Omgevingswet. In die situaties is het vaak noodzakelijk om bestaande processen ter discussie te stellen en opnieuw te gaan modelleren. Dit met het oog op een goede uitvoering van de taken en bevoegdheden (primaire processen).

Bij het uitvoeren van het primaire proces spelen vaak -op het eerste gezicht- tegenstrijdige waarden (ook kpi’s), zoals kwaliteit en snelheid van uitgaande producten (besluiten). Hoe kunt u het beste recht doen aan een goede balans? Of is het soms zo dat deze waarden toch niet altijd tegenstrijdig zijn?

Heeft u al ideeën voor een nieuw werkproces, maar kunt u dit niet goed visueel inzichtelijk maken, onder woorden brengen, of komt u hier gewoonweg niet aan toe? De Auditu helpt u modelleren en kan u in veel gevallen -waar gewenst- inhoudelijk van feedback voorzien.

Ondersteunende processen

making_copies_pa_1890Ondersteunende processen zijn vaak cruciaal voor het goed kunnen uitvoeren van de primaire processen. Sommige organisaties zullen ondersteunende processen ingebed hebben in hun primaire processen en dit onderscheid tussen primaire en ondersteunende processen niet zo zien. Prima.

Waar het hier volgens ons om gaat is dat ondersteunende processen, zoals het behandelen van binnenkomende post, het prepareren van uitgaande correspondentie, maar ook het plannen, en het invulling geven aan vergaderingen en bijeenkomsten substantieel bijdraagt -of afbreuk doet- aan het adequaat uitvoeren van de primaire processen, alsmede de daaraan verbonden kosten. Het is echter lastig hier de vinger op te leggen omdat de keuzes die worden gemaakt en de effecten die optreden vaak niet bij één afdeling liggen.

Zo kan het zijn dat de nieuwe printers die geplaats zijn op een afdeling die veel uitgaande correspondentie verstuurt vaak kapot gaan en omslachtig werken. Dit betreft een behoorlijke verspilling en levert veel ergernis op bij de medewerkers. Ondanks dat de helpdesk hier zwaar mee belast wordt, kan het zomaar zijn dat de afdeling inkoop hier niet verder van op de hoogte wordt gesteld. De afdeling inkoop krijgt aan het einde van het jaar een schouderklopje omdat ze ‘bezuinigd hebben’ door goedkopere printers aan te schaffen. De kosten op de productieafdeling nemen niet zichtbaar toe, dus de organisatie heeft netto een bezuiniging gerealiseerd. Een bezuiniging die -onzichtbaar- drukt op de kwaliteit en snelheid van besluitvorming en de werktevredenheid van de medewerkers. Als deze indicatoren in geld zouden worden uitgedrukt dan zou deze papieren ‘bezuiniging’ -voor bepaalde afdelingen- contra productief blijken en blijkt het investeren in goede, maar wellicht duurdere ‘tools’ veruit het meeste rendement oplevert.

Laat u in positieve zin verrassen en nodig ons een uit voor een vrijblijvend gesprek en hoor waar u verspilt en waar mogelijke kansen liggen.

 

Compliance-vraagstukken

figure_writing_drafts_at_desk_anim_14470Compliance-vraagstukken
Veel wettelijke voorschriften zijn (ook) gericht aan de overheid. Zo dienen de overheidsinstellingen zich te houden aan de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dienen de beslistermijnen door bestuursorganen gehaald te worden en dienen de regels voor elektronisch verkeer in acht genomen te worden. Veelal hebben de bestuursorganen wel op hoofdlijnen in de gaten ‘wat er speelt’ maar is van een ‘beheersing’ geen sprake. Dat kan een keuze zijn (gelet op de beschikbare middelen en de veelheid aan verplichtingen). In de praktijk blijkt dat deze keuze echter vaak niet ‘overwogen’ wordt gemaakt, maar risico’s vaak latent aanwezig zijn en niet onderkend worden. Een kwestie van tijd…

Mandaat en machtiging
De Auditu kan uw mandaatbesluit en register tegen het licht houden. Het zou niet voor het eerst zijn dat wij nog iets kunnen toevoegen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde regelgeving. Daarnaast weten wij door onze juridische ervaring, waar knelpunten kunnen ontstaan en weten wij ‘slimme’ oplossingen.

Implementatietrajecten en -projecten
Door diverse transities (Jeugdwet, sociaal domein en de toekomstige Omgevingswet) dienen op strategisch, tactisch en operationeel niveau veel zaken geregeld worden, die in deelprojecten kunnen wordt opgepakt. De Auditu kan als (deel)projectleider optreden en op veel gebieden een inhoudelijke bijdrage verzorgen.

Specifieke onderwerpen
Wij kunnen u helpen met uiteenlopende juridische/ compliancevraagstukken, zoals het omgaan met elektronisch verkeer, het beter grip krijgen op beslistermijnen, het omgaan met privacyregels, het invulling geven aan zorgplichten etc. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Omgevingswet
sitting_on_books_reading_custom_book_15399Het opstellen en implementeren van de Omgevingswet wordt wel als één van de grootste wetgevingsoperaties genoemd sinds de wederopbouw van Nederland, 70 jaar geleden. Naar verwachting zal deze wet in 2019/2020 in werking treden.

Het omgevingsplan gaat het bestemmingsplan vervangen en gaat als gremium gelden voor een groot geheel aan regels voor de fysieke leefomgeving. Wat nu nog is opgenomen in aparte verordeningen wordt voor een groot gedeelte straks geïntegreerd in het omgevingsplan. Bij omgevingsvergunning kan hiervan in concrete gevallen worden afgeweken.

Een duidelijke visie, intern snel kunnen schakelen en goede afspraken met externe partners, zullen straks (nog meer dan nu) gevergd worden van de betrokken bestuursorganen. Goede processen bieden hiervoor een solide basis.

De Auditu heeft op strategisch, tactisch en operationeelniveau ondersteuning geboden bij de implementatie van de Wabo, waaronder de ontwikkeling van software, implementatietrajecten en het aanpassen van regelgeving. De komst van de Omgevingswet kwam voor ons niet als een verrassing. Vandaar dat wij in een vroeg stadium de domeinnaam omgevingswet.nl konden vastleggen, waar wij informatie geven over de inhoud van deze toekomstige wet.

Wij helpen u graag voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Paradoxaal richten wij ons juist daarbij in eerste instantie niet op deze Omgevingswet, maar juist op alle andere zaken die u op orde dient te hebben voordat u met implementeren van de Omgevingswet kunt beginnen…

Management is efficiency in het beklimmen van de succes ladder; leiderschap bepaalt welke ladder tegen de goede muur staat.

– Stephen Covey

 

 Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler.

– Albert Einstein

 

Om mensen te leiden, sta achter hen.

– Lao Tzu

 

Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.

– Peter F. Drucker

 

Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen (…)

– Peter F. Drucker

 

Bij dezelfde omgeving leeft toch ieder in een andere wereld.

– A. Schopenhauer

 

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.

– Leonardo da Vinci

 

Want wie het roer van het schip van staat hanteert, moet slechts het algemeen belang en niet zichzelf dienen.

– Erasmus

 

Als je alle wetten zou moeten bestuderen, zou je geen tijd meer hebben ze te schenden.

– Goethe

 

Zoals een goede mentaliteit voor haar voortbestaan wetten nodig heeft, zo is voor de naleving van wetten een goede mentaliteit onontbeerlijk.

– Machiavelli

 

Zolang we de samenhang tussen de dingen en tussen oorzaak en gevolg niet hebben begrepen, zien we tegen de toekomst op als tegen een berg.

– Alain