De Auditu hanteert de volgende algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen N. Statius Muller, handelend onder de handelsnaam De Auditu (KvK-nr 27285749) gevestigd aan de Schansbaan 67, 2728 GA te Zoetermeer (hierna: De Auditu) en opdrachtgever evenals op de hieruit voortvloeiende (vervolg)overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van De Auditu met, voor of jegens opdrachtgever en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Auditu en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Aanbieding en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De Auditu daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Auditu anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Auditu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

6. Indien de werkzaamheden door De Auditu zijn aangevangen alvorens opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op de offerte, zijn deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat De Auditu er voor kan kiezen te wachten met presteren totdat de overeenkomst schriftelijk tot stand is gekomen.

7. De Auditu zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kunnen partijen in overleg besluiten bepaalde werkzaamheden in naam van de opdrachtgever laten verrichten door derden.

8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Auditu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Auditu worden verstrekt.

9. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Onverminderd het vorenstaande behoudt De Auditu zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

10. Alle door De Auditu verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen, anders dan het daartoe bestemde gebruik, niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Auditu worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

11. De Auditu behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Als klachttermijn, bedoeld in artikel 6:89 BW, geldt een termijn van acht dagen na ontdekking doch uiterlijk veertien dagen na voltooiing van de opdracht. Klachten dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13. Indien een klacht gegrond is, zal De Auditu de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Wijziging/ beeindiging van de overeenkomst

14. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de gewijzigde overeenkomst.

15. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst tot dienstverlening schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 4 weken in acht te nemen, tenzij anders wordt overeengekomen. De Auditu is gerechtigd voor het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract.

16. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Auditu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Auditu niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

17. De Auditu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Auditu haar verbintenis had moeten nakomen.

18. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Auditu opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Auditu niet mogelijk is langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

19. Indien De Auditu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

20. De Auditu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Auditu is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

21. De Auditu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade, uit welken hoofde dan ook behoudens aan De Auditu te wijten opzet of grove schuld.

22. De aansprakelijkheid van De Auditu is ten alle tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

23. Indien onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen (gehele) dekking wordt verleend (eigen risico of anderszins), is de aansprakelijkheid van De Auditu beperkt tot een totaalbedrag van tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking, heeft met een maximum van € 3000 (drieduizend euro).

24. Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart De Auditu voor aanspraken van derden.

25. Alle aanspraken jegens De Auditu vervallen na een (1) jaar vanaf het moment waarop betrokkene bekend werd of had kunnen zijn met het bestaan daarvan.

Honorarium

26. De Auditu brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief tenzij anders afgesproken. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten per kalendermaand in rekening worden gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door De Auditu aan te geven wijze.

27. Kosten, die via van De Auditu aan derden zijn verschuldigd, worden voorzover deze al niet rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan, afzonderlijk in rekening gebracht. Dit betreft onder meer griffierechten en legeskosten.

Overige
28. Op elke overeenkomst tussen De Auditu en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

29. De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Auditu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

klik hier om terug te keren naar de homepage van De Auditu